A projektről

Projektünkről röviden

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00024 „Családi szerepmodell – Kárpát-medencei keresztkötődések” projekt bemutatása, amelyet a Familire Társadalomszervező Központ valósít meg.

A TÁMOGATÁS TELJES ÖSSZEGE: 49.983.400 HUF vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2019. november 30.

A projekt célja nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése és ajánlások kidolgozása hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.

A projekt megvalósítása során az együttműködés keretében vállaljuk, hogy

 • projektünk megvalósításával hozzájárulunk a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia, az Ifjúsági Garancia akcióterve, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia, a Civil stratégia és a Nemzeti önkéntes stratégia, valamint a Duna Régió Stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg a (köz)szolgáltatások minőségének fejlesztését, esélyteremtő és hátránykompenzációs képességének erősítését.

 

Programunk hozzájárul a szakpolitikai szakemberek ismeretanyagának bővítéséhez, ezáltal a társadalmi kihívásokra adott válaszok is jobbá válnak.

A projekt átfogó célja: a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése és ajánlások kidolgozása hazai alkalmazásra a család társadalmi szerepének erősítése témakörben.

 

A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők:

– a család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése kapcsán rendelkezésre álló speciális tudásanyag bővítése

– az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között

– szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan formában válnak elérhetővé, amelyek segítik a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, valamint a megfogalmazott szakmai ajánlásoknak köszönhetően segítik a mindennapos szakmai munkát.

A családok jelenlegi helyzete alapvetően meghatározza a szakemberek körében végzendő kompetencia-fejlesztés célját és irányát. Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy a projekt keretében elért szakpolitikai szakemberek – bevont célcsoport –, mint gondolkodó és gondolatformálásra képes személyek érték-orientált ismeretekkel való előkészítését és érzelmi megalapozását a tudás gyakorlati felhasználására, a készségek aktív hasznosítása irányába, úgymint a konfliktuskezelés, a helyzetek felismerése, a nyitottság és az elfogadás. A legnagyobb eredményt az esetükben a nemzetközi partnerektől átvett jó gyakorlatok kompetencia-fejlesztő hatásával érjük el, amelynek révén a szakma politikai jövőbeni tervezés és együttgondolkodás erősödik, hatékonyabbá válik. A szakemberek bevonása mellett fontos, hogy az egyes programelemeken keresztül az elsődleges célcsoportot – a családokat – is elérjük.  Erre olyan programelemet alkalmazunk, amely ösztönzőleg hat a szakemberek és a családok közötti kommunikáció minőségére. A szakemberek számára a szakértőkkel és nemzetközi partnerekkel való kapcsolatteremtés új dimenziót jelenthet, a nemzetközi trendek megismerése fejlesztő hatást gyakorol munkájukra.

 

A projekt keretében a család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje érdekében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 • a megjelölt területen fellelhető módszerek, eljárások megismerése nemzetközi együttműködés keretében
 • nemzetközi hálózatépítés
 • a megismert jó gyakorlatok leírása, a megszerzett tapasztalatok feldolgozása
 • kutatás és összehasonlító elemzés a külföldi partnerek bevonásával a család társadalmi szerepének vizsgálatáról
 • a projektbe bevont nemzetközi partnerekkel kompetenciafejlesztés, tréning és terepmunka megvalósítása Magyarország kevésbé fejlett régióiban
 • közös szakmai programok szervezése, megtartása
 • évente 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal tanulmányút szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerekkel
 • disszemináció a hazai szakemberek körében tréningek, illetve kompetencia fejlesztés keretében
 • módszertani szakmai összegzés és szakmai ajánlás megfogalmazása
 • adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése
 • a projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozatala
 • a projekt eredményeinek széles körű megismertetése.

 

A kötelezően megvalósítandó tevékenységeken túlmenően a projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 • Magyarországi konferencia szervezése
 • Honlap fejlesztés

 

Comments are closed.